Nhập kho

Việc tạo phiếu nhập kho giúp cho khách sạn lưu lại được các chứng từ nhập kho, quản lý được số lương nguyên vật liệu nhập vào các kho trong khách sạn

TẠO PHIẾU NHẬP KHO

Quản lý kho > Kho > (+)

 

Nhà cung cấp > Nguyên vật liệu > Kho > Số lượng > Đơn giá > lưu

 

Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu Nhập kho

SỬA PHIẾU NHẬP KHO

Tại màn hình Nhập kho, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu Nhập kho muốn chỉnh sửa

Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại

XÓA PHIẾU NHẬP KHO

Tại màn hình nhập kho, chọn biểu tượng

 

Nhập lý do Xóa > Đồng ý

 

Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu Nhập Kho

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+