Phân quyền nhóm nhân viên

Phân quyền nhóm nhân viên giúp chủ Khách sạn quản lý được cho phép hay không cho phép nhân viên xem thông tin các module

Hiện tại phân quyền chỉ cho phép xem hoặc không được xem module chứ chưa có chức năng phân quyền theo chức năng (ví dụ thêm sửa xóa thanh toán…)

Thao tác này chỉ tài khoản chủ Khách sạn thực hiện được

Vào cấu hình phân quyền

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Nhân viên & Phân quyền > chọn tab Phân quyền

Quản lý phân quyền

Tại màn hình phân quyền, Khách sạn chọn nhóm tài khoản cần thao tác > chọn tích hoặc bỏ tích module, báo cáo > chọn Lưu lại để hoàn thành

Lưu ý: Các cập nhật được áp dụng sau khi các tài khoản được phân quyền đăng nhập lại.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0