Phiếu kiểm kê kho

Làm phiếu kiểm kê kho để kiểm tra lại số lượng tồn kho trên phần mềm và tồn kho thực tế tại Khách sạn có chênh lệch với nhau không.

TẠO PHIẾU KIỂM KÊ KHO

Lưu ý:

  • Khi số lượng kiểm kê bị lệch so với hệ thống thì phần “xử lý” hệ thống sẽ tự động tạo phiếu Xuất kho hoặc Nhập kho tương ứng để cân bằng lại số lượng tồn kho trên phần mềm so với tồn kho thực tế tại Khách sạn.
  • Khi chọn là ” Xử lý” thì không sửa lại được phiếu kiểm kê đã tạo. Khách sạn lưu ý nếu chưa chắc theo cách xử lý kiểm kê thì chọn ” Lưu”
  • Chọn ngày kiểm kê là ngày nào thì hệ thống sẽ xử lý chênh lệch (nếu có) vào ngày đấy.

Bước 1: Vào Quản lý kho > Kho > kiểm kê kho > Chọn biểu tượng

Bước 2: Điền Mục đích > Kiểm kê đến ngày, ngày kiểm kê > Nhập Nguyên vật liệu, Số lượng kiểm kê, Nguyên nhân > Chọn nút để thêm nguyên vật liệu kiểm kê > Kết luận > Thành viên tham gia > Họ Tên > Chức danh > Đại diện > để thêm người tham gia > Xử lý để hoàn thành

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu kiểm kê kho

 

SỬA PHIẾU KIỂM KÊ CHƯA “XỬ LÝ”

  • Tại màn hình kiểm kê kho, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu kiểm kê kho chưa xử lý muốn chỉnh sửa 

  •  Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Sửa hoặc Xử lý để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa

 

IN PHIẾU KIỂM KÊ KHO

  • Tại màn hình kiểm kê kho, di chuột sang góc phải phiếu kiểm kê và chọn biểu tượng để in phiếu kiểm kê kho

XÓA PHIẾU KIỂM KÊ KHO

  • Tại màn hình kiểm kê kho, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý để hoàn thành

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu kiểm kê kho

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0