Quản lý Công ty

Mục Công ty giúp khách sạn khai báo thêm hoặc chỉnh sửa thông tin Công ty của đặt phòng và của Khách hàng khi tạo phiếu thu/chi.

1. Thêm mới Công ty

Có 2 cách để thêm mới Công ty

Cách 1: Thêm mới Công ty trong chi tiết phòng

Bước 1: Vào Chi tiết phòng > Chọn biểu tượng bên phải mục Chọn Công ty

Bước 2: Trong màn hình Thêm công ty, Mã công tyTên công ty là các mục bắt buộc phải điền thông tin, các mục khác khách sạn có thể điền hoặc không. Sau khi điền xong thông tin Công ty, Khách sạn nhấp chuột vào nút Lưu để hoàn thành

Chú ý: Mã công ty dùng để phân biệt các công ty với nhau, khách sạn có thể tự tạo hoặc nhập đúng mã của công ty đó. Mã công ty là số hoặc chữ viết liền không dấu. Mã công ty không được trùng nhau.

Cách 2: Thêm mới Công ty trong cấu hình

Chú ý: Cách này chỉ có tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thao tác

Bước 1: Khách sạn chọn biểu tượng > Chọn Cấu hình > Chọn Nguồn booking

Bước 2: Chọn Thêm công ty > Điền các thông tin công ty tương tự như cách 1. > Lưu lại

Khách sạn có thể chọn nguồn cho công ty đó để khi điền thông tin để phân loại được nguồn của booking, giúp cho việc phân loại nguồn của các đặt phòng trên các báo cáo

 

2. Sửa thông tin Công ty

  • Để sửa thông tin Công ty, Khách sạn vào phần Công ty trong Cấu hình > Chọn Công ty cần sửa thông tin > Sửa thông tin > Lưu lại ( Thao tác tương tự như khi tạo mới công ty)
  • Để Ngừng sử dụng/ Xoá Công ty > Chọn Công ty cần Ngừng sử dụng/Xoá > Chọn nút để Ngừng sử dụng; chọn nút để Xoá

Chú ý:

  • Chỉ có thể sửa thông tin trong Công ty trong phần cấu hình nên tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới thao tác được.
  • Mã Công ty đã tạo không thể chỉnh sửa.
  • Công ty có liên quan đến đặt phòng đã tạo thì không thể xoá, chỉ có thể ngừng sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0