Quản lý dịch vụ

Khách sạn có thể thêm, sửa, xóa các dịch vụ theo mong muốn

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Vào cấu hình dịch vụ

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Dịch vụ

Giao diện quản lý dịch vụ như sau:

  • Dịch vụ mở rộng: Đây là danh sách loại dịch vụ là các loại hình mà khách sạn có kinh doanh bán cho khách hàng. Khách sạn có thể tùy chọn sửa tên các loại dịch vụ cho phù hợp
  • Nhóm dịch vụ: là tập con của loại dịch vụ. Dùng để chia thành nhiều nhóm nhỏ để dễ tìm kiếm và quản trị. Khách sạn có thể tùy chọn thêm tên các nhóm dịch vụ
  • Dịch vụ: là các sản phẩm được sử dụng nằm trong các nhóm dịch vụ, chi tiết như sau:

Quản lý dịch vụ

1. Thêm dịch vụ

Khách sạn chọn Loại dịch vụ > nhóm dịch vụ > chọn Thêm dịch vụ

Giao diện thêm dịch vụ như sau:

Khách sạn sẽ thêm Tên dịch vụ, Giá, Đơn vị tính, Mã dịch vụ, tích/bỏ tích được sửa giá

Số lượng tối thiểu : Cảnh báo trong “Báo Cáo Kho” khi số lượng nhỏ hơn số lượng tối thiểu

Được quản lý nhập kho: khi tích chọn thì dịch vụ sẽ tự trừ số lượng khi sử dụng để ra số tồn kho

Không được thêm vào hóa đơn: khi tích chọn thì dịch vụ này sẽ không xuất hiện trong dịch vụ phòng cũng như điểm bán hàng

Sau khi đã nhập xong, Khách sạn chọn Lưu để hoàn thành

2. Sửa dịch vụ

Khách sạn chọn Loại dịch vụ > nhóm dịch vụ > chọn dịch vụ cần sửa > phần mềm sẽ hiển thị giao diện chi tiết dịch vụ.

Khách sạn có thể sửa lại  Tên dịch vụ, Giá, Đơn vị tính, Mã dịch vụ, tích/bỏ tích được sửa giá, Số lượng tối thiểu, Được quản lý nhập kho, Không được thêm vào hóa đơn > sau đó lưu lại.

 

3. Xóa dịch vụ

Thao tác này chỉ thực hiện được khi dịch vụ đó chưa được sử dụng trong quá khứ

Khách sạn chọn Loại dịch vụ > nhóm dịch vụ > chọn dịch vụ cần xóa > chọn biểu tượng > chọn Xoá dịch vụ > xác nhận xóa để hoàn thành

 

4. Ngừng dịch vụ

Thao tác này áp dụng khi dịch vụ đó đã sử dụng trong quá khứ  và không thể xóa tuy nhiên Khách sạn không muốn hiển thị trong chi tiết đặt phòng và quản lý bán hàng

Khách sạn chọn Loại dịch vụ > nhóm dịch vụ > chọn dịch vụ cần ngừng> chọn biểu tượng > chọn Ngừng sử dụng > xác nhận ngừng để hoàn thành

Sau khi thao tác ngừng, Sản phầm đó sẽ bị gạch khỏi danh sách, để sử dụng lại, Khách sạn lựa chọn như ảnh sau:

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+