Quản lý kho

Để nhập được kho khách sạn phải cấu hình kho trước tiên.

 

Đăng nhập tài khoản > Dấu 3 gạch ≡ > Cấu hình > Quản lý kho

Bấm vào quản lý kho > Quản lý kho > Thêm kho > Lưu

 

Cho phép trừ số lượng từ:

  • Lễ tân
    Khi post dịch vụ trong phòng hệ thống sẽ tự trừ tại kho đang chọn.
  • Quản lý bán hàng
    Khi post dịch vụ tại điểm bán hàng

Lưu ý: 2 mục chọn Lễ Tân hay Quản lý bán hàng thì đã tích chọn ở kho nào rồi thì kho khác sẽ không tích được nữa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+