Quản lý loại (hạng) phòng

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình phòng

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Phòng/Giường

Các thao tác quản lý loại phòng

1. Thêm loại phòng

Khách sạn chọn Thêm Loại > Điền đầy đủ thông tinMã loại phòng (để hiển thị trên timeline), Tên loại phòng, số lượng người lớn trẻ em mặc định trong loại phòng > chọn Lưu

2. Sửa loại phòng

Khách sạn chọn loại phòng cần sửa > chọn biểu tượng để chỉnh sửa

Khách sạn có thể chỉnh sửa được Mã loại phòng, Tên loại phòng, số lượng người lớn, trẻ em mặc định > sau đó Lưu lại

 

3. Ngừng loại phòng

Thao tác này chỉ thực hiện được khi loại phòng đó không chứa phòng nào ,không kết nối với CMS, BE, OneInventory

Khách sạn chọn loại phòng cần ngừng > chọn biểu tượng   > chọn Đồng ý để hoàn thành

4. Sắp xếp loại phòng

Khách sạn chọn loại phòng cần thay đổi vị trí > giữ chuột vào đó kéo thả đến vị trí cần chọn

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+