Quản lý Nguồn

Nguồn giúp khách sạn cấu hình khai báo thêm nguồn của đặt phòng

1. Thêm mới Nguồn

Có 2 cách để thêm mới Nguồn

Cách 1: Thêm mới Nguồn trong chi tiết phòng

Bước 1: Vào Chi tiết phòng > Chọn biểu tượng  bên phải mục Chọn Nguồn

Bước 2: Trong màn hình Thêm Nguồn, Mã nguồn và Tên nguồn là các mục bắt buộc phải điền thông tin, các mục khác khách sạn có thể điền hoặc không. Sau khi điền xong thông tin Nguồn, Khách sạn nhấp chuột vào nút Lưu để hoàn thành

Chú ý: Mã Nguồn dùng để phân biệt các nguồn với nhau, khách sạn có thể tự tạo hoặc nhập đúng mã của nguồn đó. Mã nguồn là số hoặc chữ viết liền không dấu. Mã nguồn không được trùng nhau.

Cách 2: Thêm mới Nguồn trong cấu hình

Chú ý: Cách này chỉ có tài khoản quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thao tác

Bước 1: Khách sạn chọn biểu tượng  > Chọn Cấu hình > Chọn Nguồn booking

Bước 2: Chọn tab Nguồn > Thêm nguồn > Nhập thông tin Nguồn > Lưu lại

 

2. Sửa thông tin Nguồn

  • Để sửa thông tin Nguồn, Khách sạn vào phần Nguồn trong Cấu hình > Chọn Nguồn cần sửa thông tin > Sửa thông tin > Lưu lại ( Thao tác tương tự như khi tạo mới Nguồn)
  • Để Ngừng sử dụng/Xoá Nguồn > Chọn Nguồn cần Ngừng sử dụng/Xoá > Chọn nút để Ngừng sử dụng; chọn nút để Xoá

Chú ý:

  • Chỉ có thể sửa thông tin trong Nguồn trong phần cấu hình nên tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới thao tác được.
  • Mã Nguồn đã tạo không thể chỉnh sửa.
  • Nguồn có liên quan đến đặt phòng đã tạo thì không thể xoá, chỉ có thể ngừng sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0