Quản lý nhà cung cấp

Để theo dõi nhà cung cấp và nhập kho, khách sạn phải nhập tất cả nhà cung cấp sẽ cung cấp nguyên liệu cho khách sạn.

 

Quản lý nhà cung cấp khách sạn cấu hình như sau:

 

Đăng nhập tài khoản > Dấu 3 gạch > Cấu hình > Quản lý kho > Nhà cung cấp > Thêm nhà cung cấp > Nhập thông tin nhà cung cấp > Lưu

Lưu ý: Các dấu là bắt buộc phải nhập thông tin.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+