Quản lý nhân viên

Khách sạn có thể thêm, sửa thông tin, ngừng sử dụng các tài khoản nhân viên theo mong muốn

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Vào cấu hình nhân viên

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Nhân viên & Phân quyền

 

Quản lý nhân viên

1. Thêm/sửa thông tin nhân viên

Khách sạn chọn Thêm nhân viên > điền đầy đủ các thông tin có dấu * là bắt buộc > chọn Lưu

  • Tên đăng nhập : viết liền không dấu, không thể thay đổi sau khi đã tạo
  • Tên nhân viên: có thể thay đổi
  • Phân quyền: Nhân viên sẽ thuộc nhóm nào
  • Mật khẩu: chứa ít nhất 6 ký tự bao gồm chữ và số

Khi nhân viên có thay đổi thông tin như số điện thoại, cấp lại mật khẩu, thay đổi quyền  … Khách sạn có thể chọn vào nhân viên đó để nhập lại thông tin sau đó Lưu lại

2. Ngừng tài khoản nhân viên

Thao tác áp dụng khi nhân viên đã nghỉ không còn làm việc tại Khách sạn. Khi đã ngừng, tài khoản đó sẽ không đăng nhập được vào phần mềm nữa

Khách sạn chọn biểu tượng > chọn Đồng ý để hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+