Quản lý tầng

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình phòng

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Phòng/Giường

Các thao tác quản lý tầng

Thứ tự tầng, tên tầng sẽ hiển thị tương ứng ở sơ đồ chi tiết và sơ đồ đơn giản.

1. Thêm tầng

Khách sạn chọn xem Tất cả > chọn Thêm tầng > nhập tên /số tầng > chọn Lưu

 

2. Sửa tên tầng

Khách sạn chọn xem Tất cả > chọn tầng sửa > nhập tên /số tầng > nhập chuột ra ngoài khoảng trống để lưu

 

3. Xóa tầng

Thao tác này chỉ thực hiện được khi tầng đó trống, không có phòng liên quan

Khách sạn chọn xem Tất cả > chọn tầng cần xóa > chọn để thực hiện xóa

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0