Quản lý Thị trường

Nguồn giúp khách sạn cấu hình khai báo thêm nguồn của đặt phòng

1. Thêm mới Thị trường

Có 2 cách để thêm mới Thị trường

Cách 1: Thêm mới Thị trường trong chi tiết phòng

Bước 1: Vào Chi tiết phòng > Chọn biểu tượng  bên phải mục Chọn Thị trường

Bước 2: Trong màn hình Thêm Thị trường, Mã thị trường và Tên thị trường là các mục bắt buộc phải điền thông tin, các mục khác khách sạn có thể điền hoặc không. Sau khi điền xong thông tin Thị trường, Khách sạn nhấp chuột vào nút Lưu để hoàn thành

Chú ý: Mã Thị trường dùng để phân biệt các nguồn với nhau, Khách sạn có thể tự tạo mã của thị trường đó. Mã thị trường là số hoặc chữ viết liền không dấu. Mã thị trường không được trùng nhau.

Cách 2: Thêm mới Thị trường trong cấu hình

Chú ý: Cách này chỉ có tài khoản quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thao tác

Bước 1: Khách sạn chọn biểu tượng  > Chọn Cấu hình > Chọn Nguồn booking

Bước 2: Chọn tab Thị trường > Thêm Thị trường > Nhập thông tin Thị trường > Lưu lại

 

2. Sửa thông tin Thị trường

  • Để sửa thông tin Thị trường, Khách sạn vào phần Thị trường trong Cấu hình > Chọn Thị trường cần sửa thông tin > Sửa thông tin > Lưu lại ( Thao tác tương tự như khi tạo mới Nguồn)
  • Để Ngừng sử dụng/Xoá Thị trường > Chọn Thị trường cần Ngừng sử dụng/Xoá > Chọn nút để Ngừng sử dụng; chọn nút để Xoá

Chú ý:

  • Chỉ có thể sửa thông tin trong Thị trường trong phần cấu hình nên tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới thao tác được.
  • Mã Thị trường đã tạo không thể chỉnh sửa.
  • Thị trường có liên quan đến đặt phòng đã tạo thì không thể xoá, chỉ có thể ngừng sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0