Quản lý trang thiết bị

Việc nhập quản lý trang thiết bị giúp khách sạn kiểm soát được thiết bị trong phòng có bao nhiêu vật dụng trong phòng.

 

TẠO DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ
  • Dấu 3 gạch ≡ > Cấu hình > Phòng & giá > Thiết bị trong phòng > Danh sách thiết bị >(+) Thêm nhóm trang thiết bị > (+) Thêm thiết bị

 

NGỪNG SỬ DỤNG NHÓM TRANG THIẾT BỊ
  • Tại màn hình nhóm trang thiết bị >Nhấp > Ngừng sử dụng > Xác nhận

 

Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành ngừng sử dụng nhóm trang thiết bị

 

KHÔI PHỤC LẠI CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ ĐÃ NGỪNG SỬ DỤNG
  • Tại màn hình nhóm trang thiết bị >Nhấp > Sử dụng lại > Xác nhận

 

XÓA NHÓM TRANG THIẾT BỊ

Lưu ý: Khi đã xóa nhớm trang thiết bị sẽ bị mất luôn không lấy lại được.

  • Tại màn hình nhóm trang thiết bị >Nhấp > Xóa nhóm > Xác nhận xóa nhóm

 

TRANG THIẾT BỊ

Phần ngừng sử dụng trang thiết bị, cho trang thiết bị ngừng sử dụng hoạt động lại, xóa trang thiết bị sẽ làm tương tự như hướng dẫn ” Nhóm trang thiết bị “

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0