Sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi

Sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi giúp Khách sạn kiểm tra lại chi tiết tất cả các khoản thu, chi trong kỳ, số dư đầu kỳ, cuối kỳ của quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi trong khoảng thời gian kiếm

Hướng dẫn thao tác

  • Để kiểm tra Sổ chi tiết tiền mặt, Khách sạn vào Thu chi > Chọn Quỹ tiền mặt > Chọn Khoảng thời gian cần kiểm tra > Chọn Tìm kiếm

  • Nếu muốn xuất file Excel, Khách sạn nhấp chuột vào biểu tượng để xuất file
  • Để kiểm tra Sổ chi tiết tiền gửi, Khách sạn vào Quỹ tiền gửi và làm thao tác tương tự như Quỹ tiền mặt

Một số khái niệm cần lưu ý

  1. Số dư đầu kỳ ngày là số dư đầu kỳ của ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm
  2. Tổng tiền thu đối chiếu trong kỳ là tổng tiền thu được và đã đối chiếu (đối với Quỹ tiền gửi) trong khoảng thời gian tìm kiếm
  3. Tổng tiền chi đối chiếu trong kỳ là tổng tiền đã chi và đã đối chiếu (đối với Quỹ tiền gửi) trong khoảng thời gian tiềm kiếm
  4. Cuối kỳ là số dư cuối kỳ trong khoảng thời gian tìm kiếm. Cuối kỳ = 1 + 2 – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+