Tạo hóa đơn vào phòng

Khi khách hàng dùng dịch vụ tại quầy nhưng muốn đưa dịch vụ về phòng để tính khi trả phòng.

Quản lý bán hàng > Tạo hóa đơn > Chọn dịch vụ > chọn số lượng > Ghi tên khách hàng > Chọn thanh toán phòng của khách ở > Lưu hóa đơn > Bấm chuyển

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0