Tạo lịch dọn phòng

Bộ phận buồng phòng để xem lịch dọn phòng thì thực hiện thoa tác như  sau:

Chọn buồng phòng > Lịch dọn > chọn ngày > Chọn dọn theo tầng, phòng, loại phòng > Chọn thời gian xem 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày.

Diễn giải kí hiệu viết tắt:

S ( Service): Dọn theo yêu cầu của khách

FS (Full Service): Dọn phòng hằng ngày

ARR: Khách sẽ đến

DEP: Khách sẽ đi

N/A: Phòng không cần dọn

Lưu ý: Trên lịch dọn phòng khi có khách đặt thì sẽ tự điền lịch dọn phòng, còn khách sạn tự chỉnh lại các dịch vụ dọn phòng thì khi gia hạn ngày ở cho khách lịch dọn phòng sẽ không được thay đổi.

Trên lịch dọn phòng, bộ phận buồng phòng không được chuyển phòng sang phòng đang sửa, chỉ có lễ tân mới chuyển sang phòng đang sửa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+