Tạo phiếu thu & chi tiền mặt

Tạo phiếu thu/chi tiền mặt giúp khách sạn thống kê các khoản thu/chi bằng tiền mặt, không nằm trong phần thu/chi của lễ tân và quản lý bán hàng, quản lý thu chi tránh thất thoát.

 

1. Tạo phiếu thu tiền mặt

Phiếu thu khác

Bước 1: Vào mục Thu chi > Quỹ tiền mặt > Lập phiếu thu chi > Chọn biểu tượng để tạo mới Phiếu thu tiền mặt

Bước 2: Trong màn hình tạo phiếu thu tiền mặt, chọn Khách hàng trong phần Tìm kiếm khách hàng > Chọn Ngày thu tiền > Chọn Nhân viên thu tiền > Chọn Danh mục thu ở Nội dung thu và nhập Nội dung > Nhập Mô tả > Chọn Tiền tệ -> Nhập Số tiền > Lưu lại

Các bài viết liên quan:


Chú ý: Khi điền
Thông tin Khách hàng, Khách sạn chỉ được phép chọn các Khách hàng đã được tạo sẵn trong phần Công ty, không thể tự nhập thông tin Khách hàng ở phần Tìm kiếm khách hàng

 

Phiếu thu nợ

Tạo phiếu thu nợ tiền mặt giúp khách sạn thanh toán các khoản công nợ Khách hàng đã trả bằng tiền mặt

Thao tác Tạo phiếu thu nợ tiền mặt có Bước 1 giống Tạo phiếu thu khác tiền mặt

Bước 2: Chọn Ngày thu tiền > Chọn Phiếu thu tiềnThu nợ > Nhấp chuột vào Tìm hoá đơn

Bước 3: Trong màn hình Thông tin công ty > Chọn Công ty cần thanh toán công nợ > Chọn Tìm Kiếm > Tích vào Chọn Hoá đơn trước khi thanh toán > Tích vào số phiếu thu cần thanh toán > Kiểm tra lại Số trả > Nhấp chuột vào Trả tiền

Chú ý: Nếu khách hàng chỉ trả 1 phần số tiền nợ của hoá đơn thì không tích vào Chọn hoá đơn trước khi TT, chỉ tích vào số phiếu thu và nhập số tiền khách trả vào mục Số trả

  • Khi quay lại màn hình tạo phiếu thu ban đầu, Khách sạn cần kiểm tra lại thông tin phần chứng từ đã chính xác chưa trước khi thực hiện các bước tiếp theo

Bước 4: Chọn Danh mục thu > Điền nội dung thu > Chọn Nhân viên thu tiền > Chọn Tab Chi tiết > Điền nội dung Mô tả > Lưu lại để hoàn thành

 

2. Tạo phiếu chi tiền mặt

Bước 1:  Vào Thu chi > Chọn Quỹ tiền mặt > Nhấp chuột vào biểu tượng để tạo phiếu chi mới

Bước 2: Điền các thông tin tương tự như khi Tạo phiếu thu khác tiền mặt

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0