Tạo sửa phòng

Việc tạo sửa phòng trên sơ đồ phòng sẽ giúp Khách sạn khóa phòng, không thể đặt phòng, nhận phòng cho khách trong thời gian sửa chữa.

ezCloud xin hướng dẫn cách thao tác như sau:

  • Đăng nhập phần mềm > chọn Sơ đồ phòng > chọn xem sơ đồ thời gian > chọn phòng cần sửa > chọn Thiết lập sửa phòng

  • Phần mềm sẽ hiển thị pop-up sửa phòng > chọn thời gian cần thiết lập > nhập Lý do > chọn THÊM

Lưu ý: Thời gian thiết lập phải là ngày giờ trong tương lai, tức là ngày giờ thiết lập phải lớn hơn ngày giờ hiện tại.

Dưới đây là giao diện sửa phòng trên sơ đồ thời gian sau khi hoàn thành thiết lập sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0