Thanh toán khách đoàn

Cách 1: Mở chi tiết đoàn > Chọn bảng Thanh toán > Chọn phòng để thanh toán

  •  Thanh toán tiền bộ tiền đoàn cho 1 phòng: Chọn dấu ‘+’ phòng đại diện > Nhập tổng tiền đoàn
  •  Các phòng tự thanh toán tiền của mình: Chọn dấu ‘ +’ từng phòng và thanh toán lần lượt số tiền tương ứng

 

Nhập tiền thanh toán: Chọn hình thức thanh toán > Đơn vị tiền > Số tiền thanh toán > Đồng ý thêm thanh toán mới

Cách 2: Thanh toán đồng bộ tất cả các phòng:

Chọn bảng Thanh toán > Tích ô tất cả các phòng(hoặc các phòng cần thanh toán)  > Thanh toán > Đồng ý.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

4+