Thay đổi mật khẩu

Việc thay đổi mật khẩu giúp Khách sạn nâng cao tính bảo mật nếu phát hiện có sự can thiệp từ bên ngoài

 

Thao tác thay đổi mật khẩu

Trường hợp này áp dụng cho tất cả các tài khoản khi đã đăng nhập được vào phần mềm. Cách thao tác như sau:

Khách sạn chọn vào tên tài khoản trên phần mềm > chọn Đổi mật khẩu > nhập đầy đủ thông tin mật khẩu cũ , mật khẩu mới > chọn Lưu lại

Tài khoản nhân viên quên mật khẩu

Định nghĩa tài khoản nhân viên: Đây là tài khoản đăng nhập phần mềm có tên đăng nhập không phải là dạng email, tại màn hình đăng nhập phải bỏ tích ô chủ Khách sạn và nhập mã Khách sạn thì mới đăng nhập được.

Trường hợp này muốn lấy lại mật khẩu bạn vui lòng liên hệ với chủ khách sạn hoặc quản lý để hỗ trợ. Thao tác lấy lại mật khẩu cho nhân viên thao tác như sau Click xem chi tiết.

 

Tài khoản chủ Khách sạn quên mật khẩu

Định nghĩa tài khoản chủ Khách sạn: Đây là tài khoản đăng nhập phần mềm có tên đăng nhập là email, tại màn hình đăng nhập phải tích ô chủ Khách sạn thì mới đăng nhập được.

Tại giao diện đăng nhập, Khách sạn chọn Quên mật khẩu?’

Khách sạn nhập email đăng ký chủ Khách sạn > chọn Gửi email khôi phục

Sau khi thực hiện xong thao tác này, 1 email tự động được gửi về email đăng ký chủ Khách sạn > Khách sạn kiểm tra hòm thư đến, mở email > chọn Khởi tạo lại mật khẩu

Một trang thay đổi mật khẩu xuất hiện, > Khách sạn nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu > chọn đổi mật khẩu để quay lại trang đăng nhập

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0