Thay đổi thông tin khách

Việc thay đổi thông tin khách sẽ hỗ trợ Khách sạn cập nhật và lưu lại những thông tin mới nhất của Khách…

Hướng dẫn này sẽ áp dụng cho các đặt phòng đang đặt hoặc đã nhận phòng, ezCloud sẽ hướng dẫn Khách sạn chỉnh sửa thông tin Khách của đặt phòng đang đặt, đặt phòng đã nhận phòng sẽ thao tác tương tự.

Lưu ý: các trường thông tin là không bắt buộc, Khách sạn có thể nhập hoặc không nhập cũng được

  • Khách sạn cần vào chi tiết đặt phòng để thao tác sửa đổi thông tin > Chọn vào tên Khách

  • Phần mềm sẽ hiển thị pop-up thông tin khách, Khách sạn có thể sửa các thông tin sau:

+ Số lượng người lớn, trẻ em: nếu số lượng nhập vào lớn hơn số lượng khách cấu hình thì phần mềm sẽ tự động tính thêm tiền ở thêm người
+ Tên khách, Giới tính, Số điện thoại, Email,Địa chỉ, Ghi chú : có thể thay đổi tùy ý bằng cách gõ trực tiếp vào ô trống (giói tính sẽ chọn biểu tượng Nam/Nữ), các thông tin này sẽ được lưu lại trong phần Quản lý khách để Khách sạn có thể dễ dàng tìm lại thông tin khách sau này

+ Quốc tịch: Khách sạn nhập mã quốc tịch trên hộ chiếu của Khách sau đó chọn quốc gia. Trong trường hợp Khách sạn không tìm được tên quốc gia đó, Khách sạn vui lòng xem danh sách và mã quốc tịch trong Link danh sách . Sau khi thêm thành công, cờ của quốc gia sẽ hiển thị bên cạnh tên khách

 

+ Thêm Khách: Khách sạn chọn vào Thêm khách sau đó nhập các thông tin cần điền. Việc thêm tên Khách sẽ phục vụ thống kê đầy đủ trong báo cáo ăn sáng

  • Sau khi đã thay đổi xong chọn Lưu để lưu lại thông tin

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0