Thay đổi tỷ giá quy đổi từ OTA về phần mềm

Tỷ giá quy đổi này được áp dụng cho tất cả các booking từ OTAs đổ về PMS

Việc thay đổi tỷ giá quy đổi từ OTA về phần mềm giúp các booking từ OTA là ngoại tệ sẽ tự động quy đổi thành tiền tệ mặc định trên phần mềm.

Vào cấu hình tỷ giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Tỷ giá > chọnTỷ giá CMS

Thay đổi tỷ giá

Cac thao tác Thêm/ Sửa/ Xóa Khách sạn thực hiện tương tự như hướng dẫn Thay đổi tỷ giá

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0