Thay đổi tỷ giá

Việc thay đổi tỷ giá giúp Khách sạn thanh toán được bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau mà không cần tính quy đổi giá thủ công.

Tỷ giá này chỉ áp dụng cho PMS

Khi nhập thanh toán trên phòng,  Khách sạn chỉ cần chọn loại tiền tệ thực tế khách thanh toán đã được cấu hình, Khi đó phần mềm sẽ tự động tính ra số tiền ngoại tệ chính xác

Vào cấu hình tỷ giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Tỷ giá

 

Thay đổi tỷ giá

Tại giao diện tỷ giá, Khách sạn sẽ nắm được Loại tiền mặc định đăng sử dụng là loại tiền gì. Khi nhập booking vào phần mềm thì tiền mặc định sẽ là loại tiền đó

 

1. Thêm ngoại tệ

Khách sạn chọn Thêm ngoại tệ >  chọn Ngoại tệ > nhập tỷ giá mong muốn > chọn Lưu lại để hoàn thành

 

2. Xóa ngoại tệ

Khách sạn chọn ngoại tệ cần xóa > tích vào dấu để hoàn thành

 

3. Sửa tỷ giá

Khi có sự thay đổi về tỷ giá, Khách sạn chọn ngoại tệ cần sửa > nhập tỷ giá mới > chọn Lưu để hoàn thành

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0