Thêm, sửa danh mục thu chi

Danh mục thu chi giúp khách sạn phân loại các khoản thu/chi khi tạo phiếu thu/chi và thể hiện từng danh mục riêng trên báo cáo tình hình thu chi

Chú ý: Thao tác này chỉ có tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thực hiện

1. Thêm mới danh mục thu/chi

Bước 1: Chọn biểu tượng  > Chọn Cấu hình > Chọn Thu chi

Bước 2: Chọn tab Danh mục thu chi > Chọn Mục Thu hoặc Mục Chi > Nhấp chuột vào Thêm nhóm

Bước 3:  Nhập tên Nhóm > Lưu lại

  • Nếu trong các nhóm này có các danh mục nhỏ hơn, Khách sạn chọn Nhóm cần thêm danh mục nhỏ > Chọn Thêm danh mục > Nhập Tên danh mục > Nhập Code > Nhập ghi chú (nếu có) > Lưu lại

(Code là mã danh mục, khách sạn có thể tạo mã bất kì viết liền không dấu, không được tạo mã code trùng nhau)

2. Sửa danh mục thu/chi

  • Để Sửa tên Nhóm trong danh mục thu/chi, nhấp chuột vào Nhóm cần sửa > Sửa tên > Lưu lại (thao tác giống như lúc tạo mới)
  • Để Ngừng sử dụng Nhóm trong danh mục thu chi, Khách sạn chọn biểu tượng > Chọn Ngừng sử dụng; để Xoá Nhóm, chọn Xoá nhóm > Chọn Đồng ý

  • Để khôi phục lại Nhóm đã Ngừng sử dụng, chọn biểu tượng > Chọn Tiếp tục sử dụng > Chọn Đồng ý

  • Để Sửa tên Danh mục, nhấp chuột vào Danh mục cần sửa > Sửa tên > Lưu lại (thao tác giống như lúc tạo mới)
  • Để ngừng sử dụng/xoá danh mục > Chọn Danh mục cần sửa/xoá > Nhấp chuột vào nút để Ngừng sử dụng, nhấp chuột vào nút để xoá danh mục >  Chọn Đồng ý

Chú ý: Khi xoá nhóm  hay xoá danh mục thì sẽ không khôi phục lại được dữ liệu cũ nên khách sạn cần cân nhắc trước khi xoá

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0