Thêm/ xóa dịch vụ cho booking

Việc thêm/ xóa dịch vụ cho booking sẽ hỗ trợ Khách sạn cập nhật để tính thêm/bớt tiền khi khách dùng/không dùng dịch vụ

Hướng dẫn này sẽ áp dụng cho các đặt phòng đang đặt hoặc đã nhận phòng, ezCloud sẽ hướng dẫn Khách sạn chỉnh sửa thông tin Khách của đặt phòng đang đặt, đặt phòng đã nhận phòng sẽ thao tác tương tự.

Khách sạn cần vào chi tiết đặt phòng để thao tác sửa đổi thông tin

 

Thêm dịch vụ:
  • Khách sạn chọn biểu tượng tại cột Dịch vụ > Phần mềm sẽ hiển thị pop-up thêm dịch vụ, Khách sạn nhập Tên dịch vụ, Số lượng, Đơn giá > chọn Thêm dịch vụ 

  • Phần mềm sẽ hiển thị pop-up xác nhận > chọn Thêm để hoàn thành

 

Xóa dịch vụ:

Để xóa dịch vụ, Khách sạn chọn biểu tượng cạnh dịch vụ cần xóa > nhập lý do > chọn Update 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+