Thực hiện gán phòng/ hủy gán phòng

Đối với một số đặt phòng khi tạo lễ tân quên chưa chọn số phòng hoặc do quên không chọn thì trên sơ đồ phòng sẽ không thể hiện các đặt phòng này. Nhiệm vụ của khách sạn là thực hiện gán phòng.

Một số  trường hợp đã gán phòng nhưng do có lý do cần thay đổi, khách sạn hoàn toàn có thể bỏ gán phòng.

Chú ý : Phòng chưa gán là gì? Phòng chưa gán là đặt phòng đã đặt cho một loại phòng nhưng chưa xếp vào số phòng nào trong loại phòng đó. Ví dụ: Lễ tân đặt 2 phòng cho loại phòng Deluxe 3 đêm nhưng chưa xếp vào phòng số phòng của loại Deluxe này, ( ví dụ như 101, 102).

Thực hiện Gán Phòng

Vào màn hình sơ đồ phòng theo thời gian.

Tại sơ đồ timeline các booking chưa gán có chữ số màu đỏ nằm bên cạnh ngày trên sơ đồ phòng hoặc số tương ứng với loại phòng. Con số này biểu thị cho số lượng phòng chưa được được gán phòng.

 

 

Thực hiện gán phòng.

  • Khách sạn nhấp chuột vào số màu đỏ > phần mềm sẽ hiển thị danh sách phòng chưa gán > chọn biểu tượng ở cuối booking > chọn Gán Phòng

  • Chọn số phòng tương ứng > Lưu để hoàn tất

 

Thực hiện Hủy Gán Phòng

Tại màn hình sơ đồ timeline > Khách sạn nhấp chuột trực tiếp vào đặt phòng > chọn “Bỏ gán phòng

Phần mềm sẽ hiển thị pop-up xác nhận > chọn Bỏ gán phòng để hoàn thành

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+