Thực hiện kiểm kê tiền mặt

Kiểm kê tiền mặt để kiểm kê lại số tiền thực tế đang có của khách sạn và các khoản thu/chi trong khoảng thời gian kiểm kê nhằm xem xét xem có khoản thu hay chi nào chưa được khai báo trên phần mềm hay không.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Vào Thu chi > Chọn Kiểm kê > Nhập Mục đích kiểm kê > Chọn Kiểm kê đến ngày > Chọn Ngày, giờ kiểm kê

Bước 2: Chọn tab Thành viên tham gia > Nhập thông tin các thành viên tham gia kiểm kê 

Bước 3: Kéo xuống phần Chi tiết Kiểm kê > Chọn Thêm để bắt đầu Nhập các mệnh giá tiền kiểm kê > Chọn thực hiện để hoàn thành việc Kiểm kê

Chú ý:

  • Nếu Thực hiện Kiểm kê có chênh lệch giữa số tiền thực tế trong két và số tiền dư cuối kỳ của Số chi tiết tiền mặt, hệ thống sẽ tự động tạo 1 phiếu kiểm kê đối trừ khoản chênh lệch đó để cân bằng số tiền
  • Phiếu kiểm kê đối trừ khoản chênh lệch được tạo vào ngày đã chọn ở mục Kiểm kê đến ngày

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0