Tính phụ thu người lớn, trẻ em

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá > chọn chính sách giá mặc định > mặc định ô Giá ngày đã được tích >  nhập số tiền phụ phí trong ô Phụ thu người lớn. Phụ thu trẻ em > chọn Lưu lại

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0