Tổng quan về thu chi

Phần thu chi thống kê tất cả các khoản thu và chi được khai báo trong phần thu chi (Tạo phiếu thu/chi, Kiểm kê, Đối chiếu), từ Lễ tân, Quản lý bán hàng, Mua hàng ở Quản lý kho.

Những điều cần lưu ý

 1. Phiếu thu/chi Khách sạn tự tạo từ phần Thu chi không hiển thị trên Báo cáo Thanh toán hàng ngày.
 2. Phiếu thu/chi tiền gửi chưa được đối chiếu sẽ không hiển thị trong Sổ chi tiết tiền gửi và Báo cáo Tình hình thu chi.
 3. Phiếu thu/chi Khách sạn tự tạo (trừ phiếu thu nợ) trong phần Thu chi có thể sửa, xoá hoặc tạo trong quá khứ.
 4. Phiếu thu/chi được tạo tự động khi phát sinh thanh toán ở Lễ tân/Quản lý bán hàng/Mua hàng ở Quản lý kho không được phép sửa và tạo trong quá khứ. Nếu muốn xoá các phiếu này cần xoá thanh toán/xoá hoá đơn/xoá phiếu mua hàng ở phòng, hoá đơn bán hàng/phiếu mua hàng phát sinh phiếu thu/chi này.
 5. Các phiếu thu/chi đã xoá sẽ không mất hẳn mà hiển thị phiếu bị gạch tránh trường hợp xoá phiếu để gian lận.

Ý nghĩa các mã phiếu thu chi

1. Quỹ tiền mặt

 • PTTM: Phiếu thu tiền mặt tự tạo trong phần thu chi
 • PTM: Phiếu thu tiền mặt được tạo tự động khi thêm thanh toán bằng hình thức tiền mặt từ phòng
 • PTM.POS: Phiếu thu tiền mặt được tạo tự động khi thêm thanh toán bằng hình thức tiền mặt từ quản lý bán hàng
 • PTM-WH: Phiếu thu tiền mặt được tạo tự động khi thanh toán mua hàng ở Quản lý kho
 • PCM: Phiếu chi tiền mặt được tạo tự động khi thêm hoàn tiền bằng hình thức tiền mặt từ phòng
 • PCTM: Phiếu chi tiền mặt tự tạo trong phần thu chi
 • PCM-WH: Phiếu chi tiền mặt được tạo tự động khi thanh toán mua hàng ở Quản lý kho
 • KK: Phiếu kiểm kê

2. Quỹ tiền gửi

 • PTTG: Phiếu thu tiền gửi tự tạo trong phần thu chi
 • PTG: Phiếu thu tiền gửi được tạo tự động khi thêm thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và thẻ tín dụng từ phòng
 • PTG.POS: Phiếu thu tiền gửi được tạo tự động khi thêm thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và thẻ tín dụng từ quản lý bán hàng
 • PTM-WH: Phiếu thu tiền gửi được tạo tự động khi thanh toán mua hàng ở Quản lý kho
 • PCG: Phiếu chi tiền gửi được tạo tự động khi thêm hoàn tiền bằng hình chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng từ phòng
 • PCCG: Phiếu chi tiền gửi tự tạo trong phần thu chi
 • PCG-WH: Phiếu chi tiền gửi được tạo tự động khi thanh toán mua hàng ở Quản lý kho
 • DC: Phiếu đối chiếu

Quản lý các phiếu thu/chi

 • Vào phần Thu chi > Chọn Quỹ tiền mặt hoặc Quỹ tiền gửi > Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra> Chọn Phiếu thu tiền hoặc Phiếu chi tiền > Chọn Tìm kiếm

 • Để kiểm tra phiếu thu/chi được tạo tự động từ đâu, di chuột sang góc phải của phiếu thu/chi > Chọn biểu tượng > hệ thống sẽ dẫn tới màn hình Chi tiết phòng hoặc Hoá đơn bán hàng hoặc Chi tiết phiếu mua hàng của phòng/hoá đơn/phiếu mua hàng phát sinh phiếu

 • Để sửa các phiếu thu/chi Khách sạn tự tạo (trừ phiếu thu nợ), di chuột sang góc phải của phiếu thu/chi > Chọn biểu tượng > Hệ thống sẽ dẫn tới màn hình chi tiết phiếu thu/chi > Sửa thông tin và lưu lại như khi tạo phiếu

 • Để in các phiếu thu/chi > di chuột sang góc phải của phiếu thu/chi > Chọn biểu tượng

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+