Trả nợ

Mục trả nợ để theo dõi được công nợ nhà cung cấp để tiến hành trả nợ.

 

TẠO PHIẾU TRẢ NỢ

  • Vào Quản lý kho > Chọn Mua hàng > Chọn Trả nợ > Chọn biểu tượng Nhà cung cấp cần thanh toán nợ

  • Chọn Phương thức thanh toán >  Nhập Số tiền trả > Nhấp chuột vào Thanh toán để hoàn thành

  • Diễn giải:

+ Nếu chưa thanh toán hết toàn bộ khoản nợ cho Nhà cung cấp, Khách sạn có thể nhập số tiền vào khoản nợ muốn trả

+ Khi trả nợ nhà cung cấp có hình thức thanh toán: Tiền mặt Tiền gửi.

+ Khi thanh toán tiền mặt sẽ sinh ra 1 phiếu chi Quỹ tiền mặt trong phần Thu chi.

+ Khi thánh toán tiền gửi sẽ sinh ra 1 phiếu chi Quỹ tiền gửi trong phần Thu chi.

+ Nếu muốn khoản chi tiền trả nhà cung cấp này không hiển thị trong biên bản Bàn giao ca, Khách sạn cần bỏ tích khỏi nút Hiển thị phiếu trên biên bản bàn giao ca

  • Để xem lại phiếu chi trả nợ Nhà cung cấp, Khách sạn vào mục Thu chi > Quỹ tiền mặt hoặc quỹ tiền gửi > Lập phiếu thu chi > Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc > Phiếu chi tiền > Tìm kiếm > Xuất hiện phiếu chi cần xem. Nếu muốn in phiếu chi, chọn biểu tượng để in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0