Xem log gửi

Lịch sử gửi email giúp Khách sạn kiểm tra lại các chiến dịch emal đã được gửi, số lượng các email gửi thành công hay thất bại hay đang trong trạng thái chờ.

1. Hướng dẫn thao tác

 • Vào Email Marketing > Chọn Lịch sử > Chọn Chiến dịch mail, Mã đặt phòng hoặc Email > Chọn Ngày muốn xem > Bấm Tìm kiếm

 

2. Diễn giải

Xem các ký hiệu được đánh số thứ tự tương đương với phần giải nghĩa dưới đây:

 1. Số lượng mail gửi đi
 2. Số lượng mail gửi đi thành công
 3. Số lượng mail gửi đi bị lỗi
 4. Số lượng mail đang trong trạng thái chờ được gửi
 5. Xem lại nội dung email đã được tạo
 6. Thông tin đặt phòng bao gồm
 • Tên khách, email và số phòng của khách
 • Tên chiến dịch email
 • Tên tài khoản nhân viên gửi và thời gian gửi email (nếu không hiển thị tên tài khoản nhân viên gửi nghĩa là hệ thống gửi email tự động)
 • Thời gian email được gửi thành công

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0