Xử lý khi xung đột phòng

Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ khách sạn xử lý hiện tượng xung đột phòng khi khách sạn thao tác gia hạn thêm ngày ở của phòng nhưng bị báo xung đột với 1 khách ở kế sau.

  • Khi khách sạn thao tác gia hạn phòng thêm ngày ở, ngày đi đổi từ 27/03 thành 28/03, phần mềm báo Xung đột phòng

 

  • Khách sạn bấm xem Chi tiết > chi tiết phòng xung đột sẽ hiển thị, như vậy hiện tại cùng 1 phòng từ ngày 27 – 28/03 đã có khách khác đang đặt.

 

-> Phương pháp xử lý: Để có thể gia hạn được khách đang ở, khách sạn có thể chuyển khách đặt này sang phòng khác hoặc hủy gán phòng sau đó thao tác lại.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+