Xuất kho

Việc xuất kho giúp khách sạn cập nhật, theo dõi được số lượng xuất kho ở lễ tân, quản lý bán hàng và xuất kho khác

TẠO PHIẾU XUẤT KHO

  • Đăng nhập phần mềm > Quản lý kho > Kho > Xuất kho > Chọn biểu tượng

  • Chọn Phiếu xuất kho > Nhập thông tin nguyên vật liệu, kho, số lượng, đơn giá, nhấp chuột vào biểu tượng  để thêm dòng > Chọn Lưu để hoàn thành

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu Xuất kho

 

Chú ý: Nếu cấu hình Kho cho phép trừ số lượng từ quản lý bán hàng và lễ tân, và các sản phẩm được quản lý nhập kho thì khi bán sản phẩm ở lễ tân và quản lý bán hàng, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho ở phần xuất kho.

 

SỬA PHIẾU XUẤT KHO

  • Tại màn hình xuất kho, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu Nhập kho muốn chỉnh sửa

  • Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Chọn Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại

 

XÓA PHIẾU XUẤT KHO

  • Tại màn hình xuất kho, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu xuất Kho

 

Chú ý: Phiếu xuất kho đã xoá không thể khôi phục lại được nên khách sạn cần cân nhắc trước khi xoá

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0